Amazing Thailand City Run

AMAZING THAILAND
CITY RUN CHALLENGE
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(7 พ.ย.63 – 4 เม.ย.64)

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่นี่ (สัปดาห์ที่ 7-8)

(เปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 16 ธ.ค. 63)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โควิด-19 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่าโรคซาร์ส มากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

ด้วยวิกฤตโรคระบาดนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก ปัญหาด้านเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลยังต้องมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้โรคระบาดเกิดการแพร่กระจายเป็นระลอกสอง ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซบเซาและมีผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นจุดยทธศาสตร์ท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา หรือเมืองหาดใหญ่ เป็นต้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงจัดทำโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทย ผ่านกิจกรรมภายใต้ชื่อ “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” โดยเป็นกิจกรรมใน (เฟสที่ 2) สานต่อจากโครงการ “วิ่งปลอดภัยไร้โควิด” (เฟสที่ 1) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างมาตรการในการรองรับการจัดกิจกรรมระดับมวลชน มีการกำหนดกติกา การจัดระเบียบพื้นที่ สถานที่ในการจัดกิจกรรม และให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการสร้างกระแสความตื่นตัวและประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมา เกิดอัตราการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดรายได้หมุนเวียนในระดับท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศและดำเนินการด้านสาธารณสุขของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยจะจัดนำร่องที่กรุงเทพมหานครเป็นจุดแรก และหากประสบความสำเร็จจะไปจัดต่อเนื่องในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญต่างทั่วประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)
 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle
 4. เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเอง
 5. รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน
 6. สร้างการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้น ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา

เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,000 คน

 1. ชาวไทย จำนวน 5,000 คน
 2. ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศ (EXPAT) จำนวน 1,000 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 (2 เดือน)
 2. วันกิจกรรม (อีเว้นต์) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.00 น. – 20.00 น.
  (วันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 พฤศจิกายน 2563 รวม 8 ครั้ง)
  (วันที่ 5-6, 12-13, 19-20 ธันวาคม 2563 และ 3-4 เมษายน 2564 รวม 8 ครั้ง)

หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และสถานที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน

ขอบเขตการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเอง และครอบครัวให้หันมาออกกำลังกาย หรือใช้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ้ป “ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตัวแบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชั่นระดับโลก District Race มาเป็นเครื่องมือ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีกำหนดเวลาของการร่วมกิจกรรม คือ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่าง 05.00 น. ถึง 20.00 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้มือถือเป็นอุปกรณ์บังคับ เพื่อค้นหาจุด Check point ที่ถูกติดตั้งไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ ภูเขาทอง, วัดพระแก้ว, เสาชิงช้า, สถานีรถไฟฟ้า BTS, ถนนข้าวสาร, หัวลำโพง, เยาวราช หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนที่แตกต่างกันไปในจุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ตอบคำถาม (Quiz) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบให้ถูกเพื่อรับคะแนนสะสมโบนัสอีกด้วย

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off ในทุกสัปดาห์ คือ 20.00 น. ระบบจะแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำคะแนนที่ได้รับมาแลกของที่ระลึกโครงการได้ ณ จุดแลกของที่ระลึก บริเวณ 1) ร้าน Under Armour ชั้น 3 Central World และ 2) ร้าน REV Runnr สาขา Siam Paragon ชั้น 1

ข้อกำหนดและกติกาในการร่วมกิจกรรม มีดังนี้

 1. ลงทะเบียน: ทาง www.amazingthailandcityrun.com (จำกัดสิทธิ์ 1  ครั้งต่อสัปดาห์)
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น District Race
 3. วันที่แข่งขัน: รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์
  (สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 5-6 ธันวาคม 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 12-13 ธันวาคม 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 19-20 ธันวาคม 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 3-4 เมษายน 64 / 05.00-20.00 น.)
 4. ระยะเวลาแข่งขัน: ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 05.00-20.00 น.)
 5. จุด Check-point: จำนวน 40 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร
 6. การแลกของที่ระลึกสัปดาห์ที่ 1-7
  (สะสมครบ 2,500 คะแนน ผ้าพันคออเนกประสงค์)
  (สะสมครบ 3,000 คะแนน เสื้อวิ่ง)
  (สะสมครบ 4,000 คะแนน เสื้อยืด)
  (สะสมครบ 5,000 คะแนน เสื้อแจ็คเก็ต)
 7. การแลกของที่ระลึกสัปดาห์ที่ 8
  (สะสมครบ 2,500-2,999 คะแนน ผ้าพันคออเนกประสงค์  CITY RUN EDITION)
  (สะสมครบ 3,000 คะแนน ขึ้นไป รับสิทธิ์จับฉลากลุ้นรางวัลพิเศษจำนวน 500 รางวัล/วัน)
  ของที่ระลึกประจำสัปดาห์ที่ 8
  รวม 500 รางวัลต่อวัน
  [ของรางวัลจาก City Run 300 ชิ้น]
  7.1 เสื้อ Jacket [CITY RUN] 50 รางวัล/วัน
  7.2 เสื้อ T-Shirt [CITY RUN] 100 รางวัล/วัน
  7.3 เสื้อวิ่ง [CITY RUN] 150 รางวัล/วัน
  [ของรางวัลจาก TAT/Michelin 100 ชิ้น]
  7.4 เสื้อ Jacket [TAT-Michelin] 10 รางวัล/วัน
  7.5 เสื้อ T-Shirt [TAT-Michelin] 40 รางวัล/วัน
  7.6 หนังสือ MICHELIN Guide 50 รางวัล/วัน
  [ของรางวัลจาก ATMBKK2021 100 ชิ้น]
  7.7 เสื้อ Jacket [ATMBKK2021] 10 รางวัล/วัน
  7.8 เสื้อ T-Shirt [ATMBKK2021] 40 รางวัล/วัน
  7.9 ผ้าพันคอ [ATMBKK2021] 50 รางวัล/วัน
 8. กติกา​การรับของรางวัล
  ต้องแสดงแผนที่​ ที่แสดงเส้นทางวิ่งของตัวเอง​ ที่แสดงคะแนนตรงกับคะแนนที่ตนได้รับ
  (วิธีบันทึกแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งของผู้ร่วมกิจกรรม)
  – หลังจากกดปุ่ม​ “สิ้นสุดกิจกรรม” ปุ่มสี่เหลี่ยมขาวด้านขวาบน​ ให้กดปุ่ม​ “Post to feed”
  – ระบบจะแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน​ ของผู้ร่วมกิจกรรม
  – ท่านสามารถเขียน​รีวิวหรือแชร์ประสบการณ์​ต่างๆ​ ได้
  – แสดงแผนที่​กับเจ้าหน้าที่​ ในวันที่ไปรับของที่ระลึก​ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำท่าน​ ที่จุดรับของที่ระลึก
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมแข่งขันได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ต่อสัปดาห์ โดยจะได้รับรหัส (CODE) ทางอีเมล์ หลังจากการลงทะเบียนสมัครแข่งขันทางเว็ปไซด์ www.amazingthailandcityrun.com เสร็จสิ้น
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขันแต่ละภารกิจ (Mission) เพื่อทำคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุด โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำคะแนนที่ทำได้มากที่สุดในแต่ละภารกิจ (Mission) ของสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) มาแลกของที่ระลึกประจำสัปดาห์นั้นๆ ได้ (1 รางวัล/คน/สัปดาห์)
 11. คะแนนที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์สามารถนำมาแลกของที่ระลึกได้เฉพาะในสัปดาห์ที่แข่งขัน เท่านั้น โดยไม่สามารถนำคะแนนของในแต่ละสัปดาห์อื่นมารวมกัน เพื่อแลกของที่ระลึกในสัปดาห์ถัดไปได้
 12. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีก สามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไป โดยต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใหม่ ในทุกๆ สัปดาห์
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสวมหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

คำตัดสิน

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นกิจกรรมด้วยการเดินหรือวิ่งเท่านั้น ห้ามขี่จักรยาน, มอเตอร์ไซค์, ขับรถ​ หรือ​วิธรการอื่นใด​ ในการเก็บคะแนน​
 • ระบบได้ทำการบันทึกเส้นทางวิ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน​ ตั้งแต่เริ่มถึงสิ้นสุดกิจกรรม​ (ตลอด​ 3 ชั่วโมง)
 • หากผู้จัดตรวจสอบว่า​ การร่วมกิจกรรมของท่านผิดปกติ​ ระบบจะขึ้น “Technical Error” ในการประกาศผลของผู้ได้รับรางวัลในทุกๆ​ สัปดาห์
 • ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใด​ ที่ได้รับ​ข้อความดังกล่าว​ ยังมิได้หมายถึงการกระทำที่ผิดกติกาใดๆ​ ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านนั้น​ ติดต่อ​ โดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่​ หมายเลขโทรศัพท์​ 096-923-5795, 095-243-5578 เพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องต่อไป
 • หากไม่มีการติดต่อ​ ภายใน​ 3 วัน​ทำการ​ ผู้จัดจะถือว่า​ ท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลในทันที
 • หาก​ คณะกรรมการฯ​ ตรวจสอบแล้ว​ เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจงใจทำผิดกติกา​ จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมกิจกรรมของ​ ไทยแลนด์ไตรลีก​ ตลอดไป
 • อนึ่ง​ คณะกรรมการฯ​ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน​ผลคะแนนในทุกกรณี​ ดุลยพินิจและคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. REGISTRATION
  ลงทะเบียน/สมัครร่วมกิจกรรม
  www.amazingthailandcityrun.com
 2. GET A CODE
  รับรหัสเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 3. DOWNLOAD APPLICATION
  โหลดแอปพลิเคชั่น DISTRICT RACE
  ใช้มือถือเป็นอุปกรณ์บังคับ
 4. START THE RACE
  1 วัน/ONE DAY RACE
  3 ชั่วโมง/HOURS CHALLENGE
  40 จุด/CHECKPOINTS
 5. REDEEM YOUR POINT
  สะสมคะแนน
  แลกของที่ระลึก ณ จุด Kiosk

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้จัดงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดกระแสการท่องเที่ยวท้องถิ่น ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจท่องเที่ยว
 2. ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงภัยอันตรายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle
 3. ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวมากขึ้นและมีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
 4. รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยดำเนินการควบคู่กับกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
 5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบาลและกระทรวงฯ

REGISTRATION / ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่นี่ (สัปดาห์ที่ 7-8)

(เปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 16 ธ.ค. 63)

CHECK YOUR NAME / ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียน

สัปดาห์ที่ 7 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
สัปดาห์ที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
สัปดาห์ที่ 8 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2563
สัปดาห์ที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2563

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนสมัครแก่ท่านได้ ทาง

โทรศัพท์: 0 2957 5880, 0 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ thailandtrileague@gmail.com

COURSE / สถานที่แข่งขัน

PRIZES / รางวัล

โปรแกรมแลกคะแนนรับของที่ระลึก

 • สะสมครบ 2,500 คะแนน ผ้าพันคออเนกประสงค์
 • สะสมครบ 3,000 คะแนน เสื้อวิ่ง
 • สะสมครบ 4,000 คะแนน เสื้อยืด
 • สะสมครบ 5,000 คะแนน เสื้อแจ็คเก็ต

การแลกของที่ระลึก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำคะแนนที่ได้รับมาแลกของที่ระลึก ดังนี้

 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7-8 พย 63
  รับของที่ระลึกได้ ระหว่างวันที่ 13-22 พย 63 เวลา 11.00-19.00 น.
 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-15 พย 63
  รับของที่ระลึกได้ ระหว่างวันที่ 20-29 พย 63 เวลา 11.00-19.00 น.
 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-22 พย 63
  รับของที่ระลึกได้ ระหว่างวันที่ 27 พย – 6 ธค 63 เวลา 11.00-19.00 น.
 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28-29 พย 63
  รับของที่ระลึกได้ ระหว่างวันที่ 4-13 ธค 63 เวลา 11.00-19.00 น.
 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 5-6 ธค 63
  รับของที่ระลึกได้ ระหว่างวันที่ 18-27 ธค 63 เวลา 11.00-19.00 น.
 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 วันที่ 12-13 ธค 63
  รับของที่ระลึกได้ ระหว่างวันที่ 12-14, 19-21 กพ 64 เวลา 11.00-19.00 น.
 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7 วันที่ 19-20 ธค 63
  รับของที่ระลึกได้  ระหว่างวันที่ 12-14, 19-21 กพ 64
 • กิจกรรมสัปดาห์ที่ 8 วันที่ 3-4 เมย 64
  รับของที่ระลึกได้ *รอการยืนยัน

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ​ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงวันที่รับของที่ระลึก

เงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสม

จุดแลกรับของรางวัล ที่

 1. ร้าน Under Armour ชั้น 3 Central World
 2. ร้าน REV Runnr สาขา Siam Paragon ชั้น 1

กติกา​การรับของรางวัล

ต้องแสดงแผนที่​ ที่แสดงเส้นทางวิ่งของตัวเอง​ ที่แสดงคะแนนตรงกับคะแนนที่ตนได้รับ

วิธีบันทึกแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งของผู้ร่วมกิจกรรม

 • หลังจากกดปุ่ม​ “สิ้นสุดกิจกรรม” ปุ่มสี่เหลี่ยมขาวด้านขวาบน​ ให้กดปุ่ม​ “Post to feed”
 • ระบบจะแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน​ ของผู้ร่วมกิจกรรม
 • ท่านสามารถเขียน​รีวิวหรือแชร์ประสบการณ์​ต่างๆ​ ได้
 • แสดงแผนที่​กับเจ้าหน้าที่​ ในวันที่ไปรับของที่ระลึก​ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำท่าน​ ที่จุดรับของที่ระลึก

EVENT SCHEDULES / กำหนดการแข่งขัน

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 (2 เดือน)
 2. วันกิจกรรม (อีเว้นต์) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.00 น. – 20.00 น.
  (วันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 พฤศจิกายน 2563 รวม 8 ครั้ง)
  (วันที่ 5-6, 12-13, 19-20 ธันวาคม 2563, 3-4 เมษายน 2564 รวม 8 ครั้ง)

หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และสถานที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน

RULES & REGULATIONS / กติกาการแข่งขัน

ขอบเขตการดำเนินงาน

จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเอง และครอบครัวให้หันมาออกกำลังกาย หรือใช้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ้ป “ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตัวแบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชั่นระดับโลก District Race มาเป็นเครื่องมือ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีกำหนดเวลาของการร่วมกิจกรรม คือ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่าง 05.00 น. ถึง 20.00 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้มือถือเป็นอุปกรณ์บังคับ เพื่อค้นหาจุด Check point ที่ถูกติดตั้งไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ ภูเขาทอง, วัดพระแก้ว, เสาชิงช้า, สถานีรถไฟฟ้า BTS, ถนนข้าวสาร, หัวลำโพง, เยาวราช หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนที่แตกต่างกันไปในจุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ตอบคำถาม (Quiz) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบให้ถูกเพื่อรับคะแนนสะสมโบนัสอีกด้วย

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off ในทุกสัปดาห์ คือ 20.00 น. ระบบจะแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำคะแนนที่ได้รับมาแลกของที่ระลึกโครงการได้ ณ จุดแลกของที่ระลึก บริเวณ 1) ร้าน Under Armour ชั้น 3 Central World และ 2) ร้าน REV Runnr สาขา Siam Paragon ชั้น 1

ข้อกำหนดและกติกาในการร่วมกิจกรรม มีดังนี้

 1. ลงทะเบียน: ทาง www.amazingthailandcityrun.com (จำกัดสิทธิ์ 1  ครั้งต่อสัปดาห์)
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น District Race
 3. วันที่แข่งขัน: รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์
  (สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 5-6 ธันวาคม 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 12-13 ธันวาคม 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 19-20 ธันวาคม 63 / 05.00-20.00 น.)
  (สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 3-4 เมษายน 64 / 05.00-20.00 น.)
 4. ระยะเวลาแข่งขัน: ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 05.00-20.00 น.)
 5. จุด Check-point: จำนวน 40 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร
 6. การแลกของที่ระลึกสัปดาห์ที่ 1-7
  (สะสมครบ 2,500 คะแนน ผ้าพันคออเนกประสงค์)
  (สะสมครบ 3,000 คะแนน เสื้อวิ่ง)
  (สะสมครบ 4,000 คะแนน เสื้อยืด)
  (สะสมครบ 5,000 คะแนน เสื้อแจ็คเก็ต)
 7. การแลกของที่ระลึกสัปดาห์ที่ 8
  (สะสมครบ 2,500-2,999 คะแนน ผ้าพันคออเนกประสงค์  CITY RUN EDITION)
  (สะสมครบ 3,000 คะแนน ขึ้นไป รับสิทธิ์จับฉลากลุ้นรางวัลพิเศษจำนวน 500 รางวัล/วัน)
  ของที่ระลึกประจำสัปดาห์ที่ 8
  รวม 500 รางวัลต่อวัน
  [ของรางวัลจาก City Run 300 ชิ้น]
  7.1 เสื้อ Jacket [CITY RUN] 50 รางวัล/วัน
  7.2 เสื้อ T-Shirt [CITY RUN] 100 รางวัล/วัน
  7.3 เสื้อวิ่ง [CITY RUN] 150 รางวัล/วัน
  [ของรางวัลจาก TAT/Michelin 100 ชิ้น]
  7.4 เสื้อ Jacket [TAT-Michelin] 10 รางวัล/วัน
  7.5 เสื้อ T-Shirt [TAT-Michelin] 40 รางวัล/วัน
  7.6 หนังสือ MICHELIN Guide 50 รางวัล/วัน
  [ของรางวัลจาก ATMBKK2021 100 ชิ้น]
  7.7 เสื้อ Jacket [ATMBKK2021] 10 รางวัล/วัน
  7.8 เสื้อ T-Shirt [ATMBKK2021] 40 รางวัล/วัน
  7.9 ผ้าพันคอ [ATMBKK2021] 50 รางวัล/วัน
 8. กติกา​การรับของรางวัล
  ต้องแสดงแผนที่​ ที่แสดงเส้นทางวิ่งของตัวเอง​ ที่แสดงคะแนนตรงกับคะแนนที่ตนได้รับ
  (วิธีบันทึกแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งของผู้ร่วมกิจกรรม)
  – หลังจากกดปุ่ม​ “สิ้นสุดกิจกรรม” ปุ่มสี่เหลี่ยมขาวด้านขวาบน​ ให้กดปุ่ม​ “Post to feed”
  – ระบบจะแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน​ ของผู้ร่วมกิจกรรม
  – ท่านสามารถเขียน​รีวิวหรือแชร์ประสบการณ์​ต่างๆ​ ได้
  – แสดงแผนที่​กับเจ้าหน้าที่​ ในวันที่ไปรับของที่ระลึก​ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำท่าน​ ที่จุดรับของที่ระลึก
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมแข่งขันได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ต่อสัปดาห์ โดยจะได้รับรหัส (CODE) ทางอีเมล์ หลังจากการลงทะเบียนสมัครแข่งขันทางเว็ปไซด์ www.amazingthailandcityrun.com เสร็จสิ้น
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขันแต่ละภารกิจ (Mission) เพื่อทำคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุด โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำคะแนนที่ทำได้มากที่สุดในแต่ละภารกิจ (Mission) ของสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) มาแลกของที่ระลึกประจำสัปดาห์นั้นๆ ได้ (1 รางวัล/คน/สัปดาห์)
 11. คะแนนที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์สามารถนำมาแลกของที่ระลึกได้เฉพาะในสัปดาห์ที่แข่งขัน เท่านั้น โดยไม่สามารถนำคะแนนของในแต่ละสัปดาห์อื่นมารวมกัน เพื่อแลกของที่ระลึกในสัปดาห์ถัดไปได้
 12. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีก สามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไป โดยต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใหม่ ในทุกๆ สัปดาห์
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสวมหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม

คำตัดสิน

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นกิจกรรมด้วยการเดินหรือวิ่งเท่านั้น ห้ามขี่จักรยาน, มอเตอร์ไซค์, ขับรถ​ หรือ​วิธรการอื่นใด​ ในการเก็บคะแนน​
 • ระบบได้ทำการบันทึกเส้นทางวิ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน​ ตั้งแต่เริ่มถึงสิ้นสุดกิจกรรม​ (ตลอด​ 3 ชั่วโมง)
 • หากผู้จัดตรวจสอบว่า​ การร่วมกิจกรรมของท่านผิดปกติ​ ระบบจะขึ้น “Technical Error” ในการประกาศผลของผู้ได้รับรางวัลในทุกๆ​ สัปดาห์
 • ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใด​ ที่ได้รับ​ข้อความดังกล่าว​ ยังมิได้หมายถึงการกระทำที่ผิดกติกาใดๆ​ ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่านนั้น​ ติดต่อ​ โดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่​ หมายเลขโทรศัพท์​ 096-923-5795, 095-243-5578 เพื่อยืนยันการร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องต่อไป
 • หากไม่มีการติดต่อ​ ภายใน​ 3 วัน​ทำการ​ ผู้จัดจะถือว่า​ ท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัลในทันที
 • หาก​ คณะกรรมการฯ​ ตรวจสอบแล้ว​ เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจงใจทำผิดกติกา​ จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมกิจกรรมของ​ ไทยแลนด์ไตรลีก​ ตลอดไป
 • อนึ่ง​ คณะกรรมการฯ​ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน​ผลคะแนนในทุกกรณี​ ดุลยพินิจและคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. REGISTRATION
  ลงทะเบียน/สมัครร่วมกิจกรรม
  www.amazingthailandcityrun.com
 2. GET A CODE
  รับรหัสเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 3. DOWNLOAD APPLICATION
  โหลดแอปพลิเคชั่น DISTRICT RACE
  ใช้มือถือเป็นอุปกรณ์บังคับ
 4. START THE RACE
  1 วัน/ONE DAY RACE
  3 ชั่วโมง/HOURS CHALLENGE
  40 จุด/CHECKPOINTS
 5. REDEEM YOUR POINT
  สะสมคะแนน
  แลกของที่ระลึก ณ จุด Kiosk

PHOTO GALLERY

FAQ – คำถามที่ถามบ่อย

“Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” คืออะไร?

ยินดีต้อนรับสู่ Amazing Thailand ซิตี้รันมันส์ ฟัน เว่อร์” ร่วมฉลอง 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ้ป “City Run” โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตัวแบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชั่นระดับโลก District Race มาเป็นเครื่องมือ สนุกทุกเส้นทาง…ในเมืองกรุง ระยะเวลาของกิจกรรรมเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563   (2 เดือน)

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีกำหนดเวลาของการร่วมกิจกรรม เริ่มทุกวันเสาร์ เวลา 05.00 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. ต่อ 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่จะต้องใช้มือถือเพื่อค้นหาจุด Check point (โลโก้ 60 ปี ททท. หรือน้องสุขใจ) ที่ถูกติดตั้งไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ ภูเขาทอง, วัดพระแก้ว, เสาชิงช้า, สถานีรถไฟฟ้า BTS, ถนนข้าวสาร, หัวลำโพง, เยาวราช หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนที่แตกต่างในจุดต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ตอบคำถาม (Quiz) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบให้ถูกเพื่อรับคะแนนสะสมโบนัสอีกด้วย

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น.) ระบบจะแจ้งยอดสะสมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแต้มสะสมมาแลกของที่ระลึกโครงการได้ ณ จุดแลกของที่ระลึก

อย่าลืมถ่ายรูป เขียนแคปชั่นแล้วติดแฮทแท็ค #AMAZINGTHAILANDCITYRUN แล้วแชร์บนฟีดทางโซเชียวมีเดียของคุณด้วยนะ!

คุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะ? ออกไปเริ่มเล่นกันได้เลย “Amazing Thailand ซิตี้ รันมันส์ ฟัน เว่อร์

ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน “Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” ได้อย่างไร?

 1. สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง www.amazingthailandcityrun.com เพื่อรับโค้ดรหัสกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น District
  โดยสามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  มือถือระบบ Google Play
  Link : https://bit.ly/3nV9FrJ
  มือถือระบบ Apple Store
  Link : https://apple.co/2SVqWmr
 3. แอปพลิเคชั่น District ป้อนโค้ดรหัส 6 หลักที่ได้รับจากการสมัครสำหรับใช้สมัครร่วมกิจกรรมของคุณ เพื่อเข้าร่วมภารกิจ “Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์”
 4. เริ่มภารกิจ “Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์”โดยเริ่มกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 5.00 น. ถึงวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. คุณมีช่วงเวลาดังกล่าวในการทำคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดด้วยการเดิน วิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็ได้
 5. เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 00 น.) ระบบจะแจ้งยอดสะสมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแต้มสะสมมาแลกของที่ระลึกโครงการได้ ณ จุดแลกของที่ระลึก บริเวณ 1) ร้าน Under Armour ชั้น 3 Central World และ 2) ร้าน REV Runnr สาขา Siam Paragon ชั้น 1

Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” มีให้วิ่งในสถานที่ใดบ้าง?

กิจกรรม “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” จะสามารถสร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมา ด้วยการวิ่งรูปแบบซิตี้รัน ณ เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กับความท้าทายในแต่ละภารกิจ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการกำหนดจุด Check-point และจุด Challenge กระจายอยู่ทั่วไป ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ ภูเขาทอง, วัดพระแก้ว, เสาชิงช้า, สถานีรถไฟฟ้า BTS, ถนนข้าวสาร, หัวลำโพง, เยาวราช หรือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ เป็นต้น

“Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” มีกิจกรรมกี่ครั้ง?

กิจกรรม “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” มีระยะเวลาของกิจกรรรมตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 (2 เดือน) ระยะเวลาแข่งขันจะเริ่มทุกวันเสาร์ เวลา 05.00 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. รวม 8 สัปดาห์ ดังนี้

(สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน  63)

(สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน  63)

(สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 63)

(สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 63)

(สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 5-6 ธันวาคม 63)

(สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 12-13 ธันวาคม 63)

(สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 19-20 ธันวาคม 63)

(สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 3-4 เมษายน  64)

การสะสมคะแนนและด่านต่างๆใน “Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” มีอะไรบ้าง?

แต่ละภารกิจ (Mission) ในละสัปดาห์ คุณมีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขัน มีจุด Check-point: จำนวน 40 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งจุดจะถูกเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ตามภารกิจนั้นๆ และมีคะแนนให้สะสมมากถึง 7,000 คะแนน / สัปดาห์ มีด่านให้เก็บคะแนนสะสม ดังนี้

 1. จุด Check Point จุดสีเขียว 100 คะแนน จุดสำหรับเก็บคะแนนสะสมโดยการวิ่งไปตามจุดเพื่อเก็บคะแนน วิ่งผ่านสถานที่นั้นเพื่อเก็บคะแนน กระจายตามจุด ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ
 2. จุด Challenge Quiz จุดสีฟ้า 300 คะแนน จุดคำถามแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้รอบตัว
 3. จุด Challenge Time Trial จุดสีชมพู คะแนนพิเศษ(โดยมีคะแนน ระยะทางและเวลาไม่เท่ากันในแต่ละจุด) กดปุ่ม Start ก่อนเริ่มวิ่งจากนั้นวิ่งแข่งจาก Start ไป Finish ให้เร็วที่สุด ยิ่งคุณวิ่งเร็วเท่าไหร่ทำเวลาให้ได้น้อยที่สุดเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้นเท่านั้น

การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับรางวัลรางวัลสำหรับ AMAZING THAILAND Running Zone City Run มีของรางวัลอะไรบ้าง?

 • สะสมครบ 2,500 คะแนน ผ้าพันคออเนกประสงค์
 • สะสมครบ 3,000 คะแนน เสื้อวิ่ง
 • สะสมครบ 4,000 คะแนน เสื้อยืด
 • สะสมครบ 5,000 คะแนน เสื้อแจ็คเก็ต

ผู้ชนะจะต้องแลกรับสินค้าโดยตรงที่ จุดแลกของที่ระลึก บริเวณ 1) ร้าน Under Armour ชั้น 3 Central World และ 2) ร้าน REV Runnr สาขา Siam Paragon ชั้น 1

การนับรวมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล?

การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลจะใช้คะแนนสะสมแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ไม่สามารถนำคะแนนของสัปดาห์อื่นมารวมกับเพื่อแลกของที่ระลึกได้

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น.ของในแต่ละสัปดาห์) ระบบจะแจ้งยอดสะสมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแต้มสะสมมาแลกของที่ระลึกโครงการได้ ณ จุดแลกของที่ระลึก

ท่านจะต้องวิ่งคนเดียวหรือวิ่งแบบเป็นทีม?

นี่เป็นกิจกรรมสุดพิเศษเฉพาะสำหรับ “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์” เท่านั้น ที่คุณสามารถวิ่งเก็บคะแนนแบบตัวคนเดียว หรือสามารถวิ่งแบบเป็นทีมก็ได้ โดยการเชิญเพื่อนมาร่วมวิ่ง หากเพื่อนกดตอบรับคำเชิญก็สามารถวิ่งไปพร้อมกันเพื่อพิชิตภารกิจร่วมกันอย่างสนุกสนาน

ท่านสามารถลงสมัครหลายครั้งได้หรือไม่?

ได้ ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการร่วมกิจกรรมอีก สามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไป โดยต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใหม่ในทุกๆ สัปดาห์

วิ่งแทนกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะระบบต้องใช้มือถือและอีเมล์ของท่านในการยืนยันตัวตนทั้งตอนที่สมัครและตอนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ฉันควรระวังมาตรการด้านความปลอดภัยอะไรบ้างสำหรับ AMAZING THAILAND Running Zone City Run?

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องสวมหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน และ/หรือระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และไม่รบกวนการดำเนินชีวิตปกติของบุคคลอื่นด้วย

สิ่งที่ต้องมีขณะร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้าง?

 • สมัครลงทะเบียนทาง amazingthailandcityrun.com เพื่อรับรหัสสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม
 • มือถือและแอปพลิเคชั่น District Race เวอร์ชันล่าสุดที่สมาร์ทโฟนของท่าน
  โดยสามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  มือถือระบบ Google Play
  Link : https://bit.ly/3nV9FrJ
  มือถือระบบ Apple Store
  Link : https://apple.co/2SVqWmr
 • ลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางแอปพลิเคชั่น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มือถือของคุณชาร์จเต็มแล้ว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS / ตำแหน่งมือถือของคุณเปิดอยู่
 • แนะนำให้ใช้กระเป๋าใส่มือถือแบบคาดเอวหรือแบบคาดหัวไหล่ในขณะเล่น

หากแอปพลิเคชั่นของฉันขัดข้อง / แอปพลิเคชั่นของฉันหยุดทำงาน ฉันควรทำอย่างไรดี?

 • ขั้นแรกให้ลองปิดแอปพลิเคชั่นของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง แอปนำคุณกลับไปที่หน้าแรกหรือกลับเข้าสู่ภารกิจในปัจจุบันของคุณ
 • หากคุณยังคงประสบปัญหาอยู่ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเวอร์ชันล่าสุดใหม่โดยตรงจากแอปสโตร์

หากมีคำถามหรือปัญหาเพิ่มเติมควรทำอย่างไร?

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหาใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

โทรศัพท์: 0 2957 5880, 0 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ thailandtrileague@gmail.com

Email : amazingthailandcityrun@gmail.com 

Facebook : Amazing Thailand City Run 

แจ้งให้เราทราบปัญหาที่คุณพบและเราจะแก้ไขโดยเร็วที่สุด